Jaarbeoordeling CO2 2018

1 Inhoud 1 Inhoud …………………………… 2

2 Bedrijf- en basisgegevens ………………………….. 3
2.1 Activiteiten …………………………………………………… 3
2.2 Organisatorische grenzen …………………………… 3
2.3 Verantwoordelijkheden……………………………. 3
2.4 Bedrijfsonderdelen …………………………………….. 3
2.5 Projecten met gunningsvoordeel ……. 4
2.6 Operationele grenzen ………………………………….. 4
2.7 Energieverbruikers …………………………….. 4
2.8 Energie verbruikers ……………………… 5
2.9 Significantie van energieverbruikers en energieprestaties ………… 5
2.10 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden ………………….. 6

3 Berekeningsmethodiek ……………………….. 7
3.1 Actuele berekeningsmethodiek & conversiefactoren ……………………………………. 7
3.2 Basisjaar ………………………………………………. 7
3.3 Rapportageperiode ……………………………………. 7
3.4 Verificatie …………………………………………………. 7
3.5 Berekening / allocatie van emissies binnen projecten met gunningvoordeel ……….. 7
3.6 Wijzigingen berekeningsmethodiek ………. 7
3.7 Herberekening basisjaar & historische gegevens …………………. 7
3.8 Uitsluitingen ………………………………………………… 7
3.9 Opname van CO2 …………………………………………….. 7
3.10 Biomassa ……………………………………… 7

4 Analyse van de voortgang …………………………. 8
4.1 Emissies en significant energieverbruik ……………………………. 8
4.2 Jaarverbruik ……………………………. 9
4.3 Trends ………………………………… 10
4.4 Voortgang reductiedoelstellingen ……………… 10
4.5 Onzekerheden ……………………… 11
4.6 Medewerker bijdrage ………………….. 11
4.7 Verbeterpunten……………. 11

5 Maatregelen en initiatieven …………………. 12
5.1 Al getroffen maatregelen 2017 – 2018 ……. 12
5.2 Op de hoogte blijven ……………………. 12
5.3 Initiatieven ……………………………… 12
5.4 Afgeronde initiatieven …………………… 12
5.5 Mogelijke / afgewezen initiatieven ……. 12
5.6 Lopende initiatieven …………………………….. 13

2 Bedrijf- en basisgegevens

2.1 Activiteiten
De werkzaamheden van Van Delft bestaat uit grond-, weg-, en waterbouw, groenvoorzieningswerkzaamheden en installatiewerkzaamheden.

 

2.2 Organisatorische grenzen
Voor de CO2-Prestatieladder worden de volgende organisatieonderdelen meegenomen binnen de organisatorische grenzen:

De organisatorische grenzen zijn bepaald op basis van het GHG-greenhouse protocol (top-down methode). Het uittreksel KvK is opgenomen in het KAM managementsysteem.

 

2.3 Verantwoordelijkheden

 • Eindverantwoordelijke (directie-verantwoordelijke): R.F. Breda
 • Verantwoordelijke stuurcyclus (CO2-coördinator): S. Cauwels
 • Contactpersoon emissie-inventaris (footprint): S. Cauwels

 

2.4 Bedrijfsonderdelen

Van Delft Holding met bijbehorende BV’s is gevestigd in Capelle aan den IJssel. De bedrijfslocatie bestaat uit een kantoor, werkplaats, terrein en opslag. De werkzaamheden van het bedrijf vinden plaats op projectlocaties. De projecten worden voorbereid, ondersteund en afgerond vanaf de kantoorlocatie en in de werkplaats vinden kleinschalige onderhoudswerkzaamheden plaats. Er hebben zich afgelopen jaren geen wijzigingen voorgedaan op de locaties of binnen de organisatie.

bedrijfsonderdelen tabel

2.5 Projecten met gunningsvoordeel
In de beoordelingsperiode zijn de volgende projecten met gunningsvoordeel actief:

 • Geen.

 

2.6 Operationele grenzen
Bij het bepalen van de operationele grenzen wordt onderscheid gemaakt tussen Scope 1, 2 & 3 categorieën. In de scopeindeling van de CO2- Prestatieladder houdt dit het volgende in:
– Scope 1 is alle directe CO2-uitstoot van het bedrijf.
– Scope 2 is alle indirecte CO2-uitstoot die direct te beïnvloeden is, namelijk uitstoot door elektriciteit, vliegreizen en zakelijke kilometers met privé-auto’s.
– Scope 3 is alle overige indirecte uitstoot.

Als onderdeel van het energiemanagementsysteem worden de energiegebruikers binnen de organisatie beschreven en wordt een overzicht van de emissiebronnen weergegeven. Als er binnen de organisatie door veranderde organisatiegrenzen of de aankoop van nieuwe kapitale goederen sprake is van nieuwe emissiestromen dan worden deze opgenomen in de emissie inventaris en onderliggende jaarbeoordeling.

De actuele emissiestromen binnen de operationele grenzen zijn:

Scope 1:

 • Verwarming kantoor en overige bedrijfsgebouwen
 • Brandstofverbruik wagenpark (bedrijfswagens)
 • Brandstofverbruik materieel.

Scope 2:

 • Elektriciteit kantoor en overige bedrijfsgebouwen.

 

Scope 3:

 • Niet van toepassing (niveau 3).

 

2.7 Energieverbruikers

Jaarlijks worden in onderliggende jaarbeoordeling de energieverbruikers van de organisatie herzien. Deze energieverbruikers hebben veel invloed op de CO2 uitstoot binnen Van Delft.

De wijzigingen binnen de emissiestromen- en of energieverbruikers in de afgelopen periode zijn:

– Diverse nieuwe investeringen:

 • Geen.

– Diverse vervangingen:

 • Diverse diesel auto’s vervangen door benzine.

 

Een overzicht van de nieuwe energieverbruikers is aanwezig bij de KAM-coördinator.

 

2.8 Energie verbruikers
Onderstaand zijn de energieverbruikers van Van Delft in kaart gebracht.

– Elektriciteit:

 • Verlichting
 • Kantoorapparatuur
 • Airconditioning
 • ICT-apparatuur
 • Keukenapparatuur
 • Elektrisch gereedschap

 

– Gas:

 • HR-ketel.

 

– Diesel:

 • Bedrijfswagens
 • Vrachtwagens
 • Materieel, zoals kranen, shovels, tractoren e.d.
 • Materieel voor verhuur.
 • Elektrisch gereedschap (via aggregaat).

 

– Benzine / Aspen:

 • Bedrijfsauto’s
 • Grasmaaier
 • Klein materieel (zagen e.d).

 

– Autogas

 • Geen.

 

– Gasflessen

 • Propaan.

 

2.9 Significantie van energieverbruikers en energieprestaties
Materieel (kranen, machines, vrachtauto’s en bedrijfsauto’s) is verantwoordelijk voor 97% van de CO2-uitstoot. Bij het opstellen hiervan is gebruik gemaakt van de geïnventariseerde vermogens van de betreffende verbruikers. Het complete bezettingsoverzicht is beschikbaar bij de KAM-coördinator van Van Delft.

Het wagenpark bestaat uit:

 • 6 benzine bedrijfsauto’s
 • 7 diesel bedrijfsauto’s
 • 38 diesel bedrijfsbussen.

Het materieelpark van Van Delft bestaat uit:

 • 3 mobiele kranen
 • 4 rupskranen (16 – 1 tons kranen)
 • 2 shovels
 • 1 vrachtwagens
 • 1 trekker
 • 1 trilwals
 • 1 heftruck
 • divers klein materieel.

 

2.10 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden
In deze jaarbeoordeling wordt het energieverbruik gerelateerd aan factoren die het energieverbruik waarschijnlijk hebben beïnvloed. Het voordeel van het beschouwen van het specifieke energieverbruik is dat het verbruik op deze manier als het ware wordt gecorrigeerd voor allerlei invloeden. In het geval van Van Delft wordt het energieverbruik hoofdzakelijk beïnvloed door de omzet en gewerkte uren.

Factoren energieverbruik

3 Berekeningsmethodiek

Het berekenen en beoordeling van de CO2 van de organisatie is onderdeel van het Energiemanagementsysteem dat in het kader van de CO2-prestatieladder is ingevoerd. Om deze reden is het meest recente Handboek (3.0) CO2-prestatieladder zoals uitgegeven door de Stichting Klimaatneutraal Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) leidend binnen de berekeningsmethodiek.

 

3.1 Actuele berekeningsmethodiek & conversiefactoren
Het meest recente Handboek CO2-prestatieladder zoals uitgegeven door de SKAO vormt de basis voor de berekeningen binnen emissie inventaris en jaarbeoordeling. De emissiefactoren zoals genoemd op de website www.co2emissiefactoren.nl worden aangehouden. Voor de onderliggende rapportage zijn de emissiefactoren gebruikt geldend op de datum van onderliggend rapport.

 

3.2 Basisjaar
Het basisjaar is 2017.

 

3.3 Rapportageperiode
Deze jaarbeoordeling is opgesteld conform ISO14064 en beschrijft de CO2-emissies van 2017 (01-01-2017 tot 31-12-2017).

 

3.4 Verificatie
De emissie inventaris is niet geverifieerd.

 

3.5 Berekening / allocatie van emissies binnen projecten met gunningvoordeel
Zie paragraaf 2.5.

 

3.6 Wijzigingen berekeningsmethodiek
Er zijn geen wijzigingen in de berekeningsmethodiek.

 

3.7 Herberekening basisjaar & historische gegevens
Er heeft in 2017 geen herberekening plaatsgevonden. In januari 2018 zijn nieuwe conversiefactoren gepubliceerd, maar deze hebben geen aanleiding gegeven tot een herberekening. De nieuwe gegevens zullen gebruikt worden voor de footprint van 2018.

 

3.8 Uitsluitingen
Er zijn geen uitsluitingen.

 

3.9 Opname van CO2
Er heeft in de afgelopen periode geen opname van CO2 plaatsgevonden binnen de bedrijfsactiviteiten.

 

3.10 Biomassa
Er is in de afgelopen periode geen gebruik gemaakt van biomassaverbranding.

4 Analyse van de voortgang

4.1 Emissies en significant energieverbruik
In 2017 bedroeg de totale CO2-footprint van van Delft 778 ton CO2.
In 2018 bedroeg de totale CO2-footprint van van Delft 801 ton CO2.
Uit de emissie inventaris blijkt dat de volgende energiestromen het meest significant zijn:

 

-Diesel:

 • Brandstofverbruik door materieel en auto’s, 97% (personenauto’s, kranen, shovels, dumpers, vrachtwagens e.d.)

 

Naar de onderstaande grafiek en tabel gekeken is te zien dat 97% van de uitstoot wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik (diesel) van de machines en bedrijfsauto’s. De meeste CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de projecten (97%). Gezien het type organisatie dat Van Delft is, valt te verwachten dat de overhead-activiteiten een zeer kleine plaats innemen. Het nemen van maatregelen op het gebied van diesel levert dan ook de meeste milieuwinst op. De maatregelen zijn hier voor een groot deel op gericht.

co2 2017
co2 2018 v2

4.2 Jaarverbruik
Het jaarlijkse energieverbruik van Van Delft over de laatste volledige kalenderjaren is waar mogelijk vastgesteld op basis van maand- en jaarfacturen en opgaven van brandstofleveranciers en weergegeven in de onderstaande tabel.

jaarverbruik v3
trends 43 co2 uitstoot v2
trends 44 co2 uitstoot v2

De directie van van Delft heeft de volgende reductiedoelstellingen gesteld:

 

Van Delft wil 12% minder CO2 uitstoten gerelateerd aan omgezette € in 2022 ten opzichte van het basisjaar 2017.

 

De CO2 uitstoot in 2018 is licht gestegen ten opzichte van het basisjaar 2017, als er gekeken wordt naar de uitstoot gerelateerd aan de omgezette € is een duidelijk daling te zien. De daling is te verklaring door een stijging van werkzaamheden, maar ook meer inzet van onderaannemers. Van Delft is in 2017 en tot medio 2018 nog niet gestart met de CO2 Prestatieladder waardoor maatregelen nog niet gemeten kunnen worden. In 2019 zal een beter beeld ontstaan van de reductie en genomen maatregelen.

 

Scope 1 Reductiedoelstelling Scope 1:
10 % CO2 reductie per omgezette euro in 2022 ten opzichte van 2017.
Jaardoelstelling: 2% CO2 reductie per omgezette euro in 2022 ten opzichte van 2017.
Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende significante emissiestromen:

 

 • – Brandstofverbruik wagenpark en materieel
 • – Verwarming

 

De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten:

 

 • – Het materieel wordt uitsluitend gebruikt in projecten
 • – Het wagenpark wordt voornamelijk gebruikt in projecten.

 

De CO2 uitstoot in scope 1 is licht gestegen ten aanzien van het totaal, maar gedaald gerelateerd aan omgezette €. Er is een reductie van bijna 25% geconstateerd ten opzichte van 2017. Deze daling is niet geheel terecht, omdat Van Delft pas in de 2e helft van 2018 is gestart met maatregelen te nemen, resultaten zijn nog niet goed te meten. Daarnaast zijn een aantal gegevens van 2018 geschat zijn. Van Delft verwacht een nog iets hogere uitstoot bij de definitieve gegevens van 2018, deze zullen echter niet veel hoger zijn. In 2019 wordt een beter beeld verwacht van de geconstateerde reductie, hierdoor wordt de doelstelling tevens voldoende ambitieus geacht.

 

Scope 2
Reductiedoelstelling Scope 2:
100% CO2 reductie per omgezette euro in 2022 ten opzichte van 2017.
Jaardoelstelling: 100% CO2 reductie per omgezette euro in 2020 ten opzichte van 2017.
Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies:

 

 • – Elektriciteit;

De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten:

 

 • – Elektriciteit wordt verbruikt in het kantoor ter voorbereiding van projecten en voor administratie(computers) en in de werkplaats voor onderhoud van het materieel welke uitsluitend op de projecten worden gebruikt.

Binnen scope 2 is een reductie van 30% gerelateerd aan omzet geconstateerd. Dezelfde redenen als weergegeven bij scope 1 zorgen voor deze grote reductie. Komend jaar zullen betere resultaten worden verwacht Huidige gegevens bevat geschatte waarden van 2e helft 2018, de verwachting is dat de werkelijkheid niet veel zal afwijken.

 

4.5 Onzekerheden
• De huidige getallen voor 2018 zijn een gedeelte geschat om basis van voorgaande maanden, de reden is dat het jaar nog niet compleet is afgerond. Begin 2019 zullen de getallen worden herberekend en de rapportages worden aangepast. Er worden geen grote afwijkingen verwacht.

 

4.6 Medewerker bijdrage
Van Delft maakt het op de volgende manier mogelijk voor medewerkers om bij te dragen aan en mee te denken over CO2 reductie:

 

 • – Medewerkers kunnen contact op nemen met de KAM-coördinator voor ideeën met betrekking tot de CO2reductie.
 • – Medewerkers kunnen letten op het brandstof- en elektriciteitsverbruik door hier bewust mee om te gaan en anderen te wijzen op de bewust omgang hiervan.

 

De medewerkers hebben in deze periode de volgende acties ondernomen: bijwonen van toolboxmeetings en ontvangen instructies. Komend jaar zullen meer acties worden uitgezet.

 

4.7 Verbeterpunten
Er zijn geen verbeterpunten ten aanzien van de PDCA cyclus en de norm. De geconstateerde opmerkingen uit de interne beoordeling en interne audit zijn direct opgepakt. Inhoudelijke ontwikkelingen of verbeterpunten zijn opgenomen in de directiebeoordeling.

5 Maatregelen en initiatieven

Een daling van het energieverbruik leidt in bijna alle gevallen ook tot CO2-reductie. Het nemen van maatregelen die het energieverbruik verlagen dragen daardoor bij aan het behalen van de CO2-reductiemaatregelen. In het onderstaande overzicht staan de maatregelen die al getroffen zijn.

 

In onderstaande tabel worden de verantwoordelijken voor de reductiemaatregelen beschreven.

maatregelen initiatieven

5.1 Al getroffen maatregelen 2017 – 2018

 

 • Brandstof inventarisatie door Ecostars.

 

Overige genomen maatregelen zijn opgenomen in de maatregelenlijst van SKAO.

 

5.2 Op de hoogte blijven
Van Delft blijft op de hoogte van initiatieven die spelen in de markt door:

 

Lidmaatschap MKB Infra

 

 • o Belangrijkste ontwikkelingen binnen de CO2 Prestatieladder.
 • o Nieuwsbrieven met ontwikkelingen.

 

Lidmaatschap branche SKAO

 

 • o Belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de CO2 Prestatieladder, duurzaamheid en milieu
 • o Nieuwsberichten gedurende het jaar.

 

Lidmaatschap KAM adviseur Nederland

 

 • o Belangrijkste ontwikkelingen binnen de CO2 Prestatieladder.
 • o Nieuwsberichten.

 

Ecostars

 

 • o Inventarisatie brandstof verbruiken
 • o Diverse communicatie en inzichten.

 

5.3 Initiatieven
Jaarlijks wordt bekeken welke nieuwe initiatieven binnen de sector interessant zijn voor het behalen van de reductiedoelstellingen. In dit beoordelingsverslag wordt bekeken of de initiatieven nog actueel zijn of reeds zijn afgerond. In de directiebeoordeling wordt besproken aan welke initiatieven deelgenomen wordt en worden deze keuzes verklaard.

 

5.4 Afgeronde initiatieven

– Geen.

 

5.5 Mogelijke / afgewezen initiatieven

 

• Deelname aan duurzameleverancier.nl.

 

 • – Aangaan gezamenlijke doelstelling van streven naar een reductie van 20% in het jaar 2020.
 • – Delen van uitstoot gegevens
 • – Deelnemen aan bijeenkomsten om gezamenlijk de uitstoot van CO2 te reduceren
 • – Versterken van de keten door middel van bijeenkomsten
 • – Kosten bedragen € 50,- per jaar.
 • – Het initiatief is niet van toepassing, omdat van Delft van mening is dat het initiatief te weinig interactie en vernieuwing biedt.

 

• Milieubarometer

 

 • – De Milieubarometer maakt de milieuscore, CO2-footprint en bijbehorende kosten van uw bedrijf of instelling eenvoudig en snel zichtbaar
 • – Daarnaast biedt de milieubarometer benchmarks met collega-bedrijven, waardoor een goede impressie kan worden verkregen van het niveau waarop Van Delft opereert.
 • – Kosten bedragen € 198,- eerste jaar en erna € 65,-.
 • – Het initiatief is niet van toepassing, omdat van Delft van mening is dat het initiatief te weinig interactie en vernieuwing biedt.

 

5.6 Lopende initiatieven

 

• KAM-adviseur Nederland B.V. “Initiatief CO2 reductie KAM-adviseur Nederland”

 

 • o Gezamenlijk te streven naar CO2 reducerende werkwijzen en duurzame methoden.
 • o Deelnemers: KAM-adviseur Nederland B.V., Van Delft en overige aannemers uit voornamelijk de grond-, weg- en waterbouwbranche.
 • o Minimaal tweemaal per jaar (en indien meer gewenst) worden bijeenkomsten georganiseerd door KAMadviseur Nederland B.V. Tijdens deze bijeenkomsten wordt met diverse bedrijven gesproken over CO2 reductie, omgang met projecten en CO2, mogelijkheden tot verduurzamen van het bedrijf en eventuele ketenpartners. Initiatieven, maatregelen en bevindingen worden gedeeld. Er wordt gekeken naar de kansen en bedreigingen binnen diverse werkwijzen. Kennisdeling is een zeer belangrijk aspect tijdens de bijeenkomsten.
 • o Kosten en budget voor initiatief zijn € 500,00 en 20 uur per jaar.
 • o Het initiatief zal mogelijk leiden tot samenwerking met bedrijven uit dezelfde branche, tot inzicht komen nieuwe innovatieve ideeën en informatie en kennis ontvangen door de inzet van verschillende sprekers.
 • o Dit initiatief heeft betrekking op alle facetten omtrent milieu en reductie van CO2 uitstoot. Maatregelen zijn op alle mogelijke manieren mogelijk.