Jaarplan CO2 2019

Inhoud 1. Reductiedoelstellingen ……….. 3
2. Maatregelen en initiatieven ……………. 4
2.1 Maatregelen ………. 4
2.2. Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen……. 4
2.3. Initiatieven …………………………………. 4
2.4. Lopende initiatieven ……………………………. 4
2.5. Nieuwe deelnames/ mogelijke deelnames ………. 4
2.6. Projecten met gunningvoordeel …………….. 4
3. Communicatie……………… 5

1. Reductiedoelstellingen
De belangrijkste energieverbruikers zoals bepaald in de jaarbeoordeling zijn gebruikt om de reductiedoelstellingen vorm te geven. Om in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk tot reducties te komen hebben de reductiedoelstellingen ook betrekking op de projecten.
Voor Scope 1 & 2 zijn aparte reductiedoelstellingen opgesteld op bedrijfsniveau. In het volgende hoofdstuk beschrijft welke maatregelen er getroffen worden om deze reductiedoelstellingen te behalen binnen de organisatie en binnen de projecten.
De directie van van Delft heeft de volgende reductiedoelstellingen gesteld:
Van Delft wil 12% minder CO2 uitstoten gerelateerd aan omgezette € in 2022 ten opzichte van het basisjaar 2017.

 

Scope 1
Reductiedoelstelling Scope 1:
10 % CO2 reductie per omgezette euro in 2022 ten opzichte van 2017. Jaardoelstelling: 2% CO2 reductie per omgezette euro in 2022 ten opzichte van 2017. Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende significante emissiestromen:

 • – Brandstofverbruik wagenpark en materieel
 • – Verwarming.

De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten:

 • – Het materieel wordt uitsluitend gebruikt in projecten;
 • – Het wagenpark wordt voornamelijk gebruikt in projecten.

 

Scope 2
Reductiedoelstelling Scope 2:
100% CO2 reductie per omgezette euro in 2022 ten opzichte van 2017. Jaardoelstelling: 100% CO2 reductie per omgezette euro in 2020 ten opzichte van 2017. Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies:

 • – Elektriciteit;

De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten:

 • – Elektriciteit wordt verbruikt in het kantoor ter voorbereiding van projecten en voor administratie(computers) en in de werkplaats voor onderhoud van het materieel welke uitsluitend op de projecten worden gebruikt.

2 Maatregelen en initiatieven

2.1 Maatregelen

Onderstaand zijn de maatregelen opgenomen die Van Delft zal nemen de komende periode. Aanvullend dient de lijst van SKAO. In deze lijst worden tevens voorgaande maatregelen als lopende maatregelen opgenomen. De KAM-coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering en status van de maatregelen.

maatregelen 2019

2.2. Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen

 

Indien afwijkingen worden geconstateerd tijdens het doorlopen van de stuurcyclus, of indien om andere reden correctie nodig is, zal de KAM-coördinator bijsturing coördineren volgens de stuurcyclus en het kwaliteitsmanagementplan.

2.3. Initiatieven

 

De deelname aan initiatieven binnen Van Delft wordt jaarlijks besproken door de directie en de KAM-coördinator. De KAMcoördinator houdt ideeën voor nieuwe initiatieven bij en is verantwoordelijk voor de deelname aan de initiatieven.

 

2.4. Lopende initiatieven

• KAM-adviseur Nederland B.V. “Initiatief CO2 reductie KAM-adviseur Nederland”

 

 • o Gezamenlijk te streven naar CO2 reducerende werkwijzen en duurzame methoden.
 • o Deelnemers: KAM-adviseur Nederland B.V., Van Delft en overige aannemers uit voornamelijk de grond-, weg- en waterbouwbranche.
 • o Minimaal tweemaal per jaar (en indien meer gewenst) worden bijeenkomsten georganiseerd door KAMadviseur Nederland B.V. Tijdens deze bijeenkomsten wordt met diverse bedrijven gesproken over CO2 reductie, omgang met projecten en CO2, mogelijkheden tot verduurzamen van het bedrijf en eventuele ketenpartners. Initiatieven, maatregelen en bevindingen worden gedeeld. Er wordt gekeken naar de kansen en bedreigingen binnen diverse werkwijzen. Kennisdeling is een zeer belangrijk aspecten tijdens de bijeenkomsten.
 • o Kosten en budget voor initiatief zijn € 500,00 en 20 uur per jaar.
 • o Het initiatief zal mogelijk leiden tot samenwerking met bedrijven uit dezelfde branche, tot inzicht komen nieuwe innovatieve ideeën en informatie en kennis ontvangen door de inzet van verschillende sprekers.
 • o Dit initiatief heeft betrekking op alle facetten omtrent milieu en reductie van CO2 uitstoot. Maatregelen zijn op alle mogelijke manieren mogelijk.

 

2.5. Nieuwe deelnames/ mogelijke deelnames

Het lopende initiatief is afdoende er is geen aanleiding om te starten met een nieuw initiatieven in 2019.

 

2.6. Projecten met gunningvoordeel
In 2018 zijn geen projecten met gunningsvoordeel aangenomen, mogelijk wordt er een project met gunningsvoordeel aangenomen in 2019. Bij projecten met gunningsvoordeel zorgt de KAM-coördinator voor opstellen van het plan van aanpak en aanstellen van verantwoordelijkheden.

3 Communicatie

Om te zorgen dat alle communicatie op tijd en volgens afspraak wordt uitgevoerd is een planning voor de communicatie opgesteld.

CO2 2019 doelgroep